مقاله و گزارش
فايلها
دستورالعمل علفکش ترفلان.pdf 97.4 KB
فايلها
دستورالعمل فني توليد كلزا در اقليم هاي مختلف کشور-سال زراعي 97-96.pdf 225.813 KB
فايلها
تاريخهاي مناسب کشت کلزا در استان بر مبناي سوابق هواشناسي.pdf 82.304 KB

فايلها
دستورالعمل جديد کنترل و مبارزه شيميايي با علف هاي هرز مزارع کلزا .pdf 132.287 KB

فايلها
دستورالعمل مديريت علف هرز گل جاليز در مزارع کلزا.pdf 82.445 KB
برگزاری سومین دوره آموزشی تربیت مربیان بومی کشاورزی حفاظتی در مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان فارس تحت عنوان کشاورزی حفاظتی و سیستم های زراعی
(6 الی 7/2/95)

محتوای دوره آموزشی کشت نشائی چغندر قند(اصفهان-اسفند 94)

محتوای آموزشی در دومین دوره از سری آموزش تربیت مربیان بومی کشاورزی حفاظتی(کرج-دیماه)

1
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.