دوره آموزشی سال 97

انتقال تکنولوژی تولید کشت سویا (ستاد –سالن جلسات – فروردین ماه 97)

انتقال تکنولوژی تولید کشت سویا ( البرز - اردیبهشت ماه 97)

تسطیح و کشاورزی دقیق (فارس- اردیبهشت ماه 97)

انتقال تکنولوژی تولید کشت سویا (گلستان- اردیبهشت ماه 97)

بهبود تغذیه گیاهی با هدف افزایش راندمان در زراعت چغندرقند (فارس- اردیبهشت ماه 97)

ارائه مطلب (power point) (ستاد –سالن جلسات – خرداد ماه 97)

اصول نامه نگاری و گزارش نویسی(ستاد –سالن جلسات – تیر ماه 97)

تولید نشاء به روش مکانیزه (پیاز، گوجه فرنگی و ...) (آذربایجان شرقی- تیرماه 97)

آشنایی با ماشین ها و فناوری های مکانیزاسیون کشت نشائی محصولات کشاورزی (گلستان- مرداد ماه 97)

توسعه کشت نشائی محصولات زراعی (سبزی و صیفی) (گلستان- شهریورماه 97)

توسعه کشت نشائی چغندرقند (همدان- شهریورماه 97)

آموزش سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های سبزی و صیفی – استانی ( جنوب کرمان- مهرماه 97)

آموزش سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های سبزی و صیفی – استانی (هرمزگان – مهرماه 97)

رویکرد جهانی در توسعه کشت سویا و یافته های تحقیقاتی سویا(ستاد –سالن جلسات – مهر ماه 97)

مدیریت مزرعه حبوبات دیم (همدان – مهرماه 97)

مدیریت تلفیقی آفات، بیماری ها و تنش های غیرزنده پنبه (گلستان- مهرماه 97)

آموزش سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های سبزی و صیفی – استانی (بوشهر- مهرماه 97)

مدیریت تغذیه و حاصلخیزی خاک در زراعت گندم ( مرکز امام خمینی- آبان ماه 97)

مدیریت تغذیه و حاصلخیزی خاک در زراعت گندم (سمنان- آبان ماه 97)

آموزش سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های سبزی و صیفی – استانی ( دزفول- آبان ماه 97)

آموزش سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های سبزی و صیفی – استانی (خوزستان- آبان ماه 97)

مدیریت تغذیه و حاصلخیزی خاک در زراعت گندم (مرکزی- آذرماه 97)

زراعت و مصرف گیاهان علوفه ای جدید (اصفهان- آذرماه 97)

مدیریت مصرف بهینه نهاده ها (کود و بذر) در زراعت چغندرقند (اصفهان- آذرماه 97)

اصول پرورش نشاء برنج در بانک های نشاء (کاپیک- دی ماه 97)

بررسی و ارزیابی و نمونه برداری از خط تولید و انجام آزمون ماشین های کشاورزی ( مازندران دی ماه 97)

تغذیه در دوره داشت زراعت گندم (خراسان رضوی- دی ماه 97)

آشنایی با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و دورسنجی (مرکز امام خمینی- دی ماه 97)

تغذیه محصولات سبزی و صیفی (فارس- بهمن ماه 97)

کاشت و مصرف سورگوم (قزوین – بهمن ماه 97)

اصول کشت نشائی در مناطق دیم سرد و پرباران کلزا (گلستان- بهمن ماه 97)

آشنایی با روش ها، تکنولوژی ها، ماشین ها و تجهیزات مبارزه با سرمازدگی و تگرگ ( مرکز امام خمینی- بهمن ماه 97)

عوامل خسارتزای پنبه (تهران- اسفندماه 97)

مدیریت بهینه تغذیه و آبیاری در زراعت پنبه ( اصفهان – اسفندماه 97)

افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران (مرکز امام خمینی- اسفندماه 97)

کشت متراکم چغندرقند (البرز- اسفندماه 97)

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/27
تعداد بازدید:
331
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal